Ubezpieczenie zbiorowe NNW

Informacja dla rodziców dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia dzieci 2019/2020

 Informacje na temat ubezpieczenia dzieci udzieli Państwu Mazowiecka Kancelaria Brokerska Grażyna Zielińska Al. Partyzantów 7 tel. 46 855 56 25, wybrana przez Urząd Miasta Żyrardowa do reprezentowania Ubezpieczonych i negocjowania wysokości składek oraz zakresu ubezpieczenia NNW dzieci z miejskich placówek oświatowych.

 Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne.

W przypadku indywidualnego ubezpieczenia NNW dzieci rodzice/prawni opiekunowie proszeni są dostarczyć kserokopię druku ubezpieczenia na rok szkolny 2019/2020.

 Rodzice zainteresowani ubezpieczeniem zbiorowym dziecka w szkole proszeni są o :

  1. Wypełnienie deklaracji przystąpienia do zbiorowego ubezpieczenia – zwrot do wychowawcy klasy do dnia 20.09.2019 r.
  2. Wpłacenie składki ubezpieczenia od dzieci na konto : Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie Konto Nr 67 1020 1042 0000 8702 0398 2824 do dnia 11.10.2019
    z dopiskiem składka ubezpieczenia PZU za dziecko  …………… (imię i nazwisko dziecka, klasa) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żyrardowie.

Zakres Ubezpieczenia NNW

Deklaracja NNW Edukacja

Informacja Administratora danych osobowych

OWU NNW PZU EDUKACJA